KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

          Spełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce, informuje, iż:

1) Administratorem danych osobowych  jest:

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce,

Stara Sobótka 31, 99-150 Grabów

tel. 63 263 43 41, e-mail: sekretariat@spsobotka.edu.pl;

2) w sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Darią Więckowską pod adresem e-mail: inspektor.dn@gmail.com;

3) przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa tj. z Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji, z Ustawy Prawo oświatowe, z Ustawy o systemie informacji oświatowej, na podstawie Art. 6, ust.1.lit. c, oraz Art. 9 ust. 2 lit. b, h (dotyczy danych szczególnych kategorii) RODO;

4) odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty upoważnione do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa a w szczególnych sytuacjach również podmioty przetwarzające na podstawie umów, o ile zapewnią wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających spełnienie wymogów RODO, chroniąc prawa osób, których dane dotyczą;

5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce;

7) posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

8) posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania;

10) podanie danych osobowych jest wymogiem koniecznym przewidzianym przepisami prawa.