Wypełniając wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce, informuje, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych Państwa dzieci jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce;
  2. w sprawach związanych z Pani/Pana danymi oraz danymi Państwa dzieci proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: inspektor@d-edu.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci (w tym dane biometryczne w postaci wizerunku) przetwarzane są w celach określonych w Ustawie o systemie oświaty, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz w Statucie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce na podstawie Art. 6, ust.1 pkt a – dotyczy wizerunku oraz na podstawie Art. 6, ust.1.pkt c – dotyczy danych osobowych, ww. Rozporządzenia;
  4. Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci mogą być udostępniane firmom ubezpieczeniowym, wydawnictwom udostępniających testy oraz firmom, z którymi szkoła współpracuje w celu prowadzenia dokumentacji szkolnej oraz w celu prawidłowej realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce;
  5. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe oraz dane Państwa dzieci będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania celów ustawowych i statutowych Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce;
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych a od 25 maja 2018 r. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. Pani/Pana dane oraz dane Państwa dzieci nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.