Wizja Szkoły:

Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Starej Sobótce jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia. Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie. Pamięta o przeszłości. Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli. Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Uczeń chce i potrafi się uczyć. Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków. W działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym. Koncepcja pracy szkoły jest modyfikowana, a podstawą do jej modyfikacji jest analiza potrzeb uczniów, potrzeb środowiska oraz zmiany w prawie oświatowym.

Misja Szkoły:

  Ważne jest nauczyć Ucznia – człowieka patrzeć tak, aby widział. Słuchać tak, aby słyszał.

  Działamy po to, aby:

            Nasi uczniowie:

 

 1. Byli przygotowani do:
 • nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,
 • kreowania otaczającego świata,
 • przezwyciężania barier emocjonalnych,
 • zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur, ras,
 • bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,
 • wykazywali się zaradnością.
                      2. Umieli:
 
 • radzić sobie w trudnych sytuacjach,
 • stosować wiedzę w praktyce,
 • odróżniać dobro od zła.
                      3. Realizowali:
 
 • swoje marzenia, plany,
 • zasady i wartości,
 • swoje możliwości.

            Rodzice:

 • Byli zadowoleni z wyników nauczania, realizacji zadań szkoły.
 • Wspomagali: naszą pracę dydaktyczno-wychowawczą, dzieci w drodze do dorosłości, szkołę w nowych pomysłach.
 • Uczestniczyli w życiu szkoły, wychowaniu i edukacji dzieci.

            Nauczyciele:

 • Nauczyli uczenia się.
 • Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia.
 • Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia.
 • Kształcili obywateli Europy XXI wieku.
 • Nauczyli ogólnej kultury.
 • Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem.
 • Szczególnie opiekowali się trudnym uczniem.
 • Jak najlepiej przygotowywali uczniów do dalszej nauki.
 • Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu.