Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Starej Sobótce w czasie epidemii obowiązujące od 1 września 2020 roku

 1. Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii opracowane zostały na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 roku oraz obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli. Celem niniejszych procedur jest zapewnienie właściwej organizacji zajęć w szkole, w tym zapewnienie bezpiecznych, chroniących zdrowie warunków nauki i pracy.
 2. Do bezwzględnego przestrzegania niniejszych procedur zobowiązani są wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły, a także rodzice i inne osoby wchodzące do szkoły bądź przebywające na jej terenie.
 3. Wszystkie w/w osoby zobowiązane są do zgłaszania dyrekcji szkoły (również poprzez wychowawców klas, nauczycieli i pracowników szkoły) wszelkich nieprawidłowości w przestrzeganiu procedur, w tym zasad bezpieczeństwa oraz higieny, które w negatywny sposób wpłynąć mogą na funkcjonowanie szkoły, a przede wszystkim zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu społeczności szkolnej. Wszyscy zobowiązani są również do przestrzegania aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej, w tym m.in. w publicznych środkach transportu.
 4. Preferowanymi formami kontaktu ze szkołą pozostają kontakty telefoniczne oraz drogą elektroniczną.
 5. Wszelkie informacje mające wpływ na bezpieczeństwo osób przebywających w szkole powinny być przekazywane do dyrekcji szkoły niezwłocznie – preferowany jest kontakt telefoniczny.

Przy wejściu do szkoły umieszczone zostają numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno – epidemiologicznej, szpitala zakaźnego, służb medycznych i inne telefony alarmowe.

 1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych – mając na uwadze bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej: uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły oraz ich rodzin – rodzic zobowiązany jest do obiektywnej oceny stanu zdrowia i sytuacji ucznia każdorazowo przed przysłaniem go do szkoły.
 2. Pracę w szkole mogą świadczyć wyłącznie nauczyciele i pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 3. Wstęp na teren szkoły (w sytuacjach koniecznych) mają rodzice i inne osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 4. Przy wejściu do szkoły umieszczona zostaje informacja o obowiązkowej dezynfekcji rąk, jak również stanowisko do dezynfekcji. Jeżeli do szkoły wchodzi osoba bez jednorazowych rękawiczek zobowiązana jest do zdezynfekowania rąk. Dotyczy to zarówno uczniów, jak i wszystkich osób dorosłych wchodzących do budynku.
 5. Opiekunowie przyprowadzający dzieci do szkoły mogą wejść na teren wspólny szkoły (przedsionek i korytarz szkolny – bez możliwości gromadzenia się w szatni i przy poszczególnych salach lekcyjnych) tylko w sytuacjach koniecznych i wyłącznie przy zachowaniu następujących zasad:

– 1 opiekun z dzieckiem lub dziećmi (np. rodzeństwem lub dziećmi powierzonymi ich opiece),

– zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi minimum 1,5 metra,

– zachowanie dystansu od nauczycieli i pracowników szkoły minimum 1,5 metra,

przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli tj. bezwzględne stosowanie środków ochronnych – osłona na usta i nos (maseczka, przyłbica lub inna forma zakrycia ust i nosa), założone jednorazowe rękawiczki lub zdezynfekowane ręce na stanowisku przy wejściu do szkoły.

Osoby, które nie będą stosowały w/w zasad nie zostaną wpuszczone na teren szkoły lub z niej wyproszone. Bieżący nadzór nad wypełnianiem w/w zasad pełnią nauczyciele, wychowawcy jak również pracownicy szkoły.

Uczniów mogą przyprowadzać i odbierać ze szkoły wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Wchodząc do szkoły muszą mieć zasłonięte usta i nos, posiadać jednorazowe rękawiczki lub zdezynfekować ręce przy wejściu.

 1. Do niezbędnego minimum ograniczone zostaje przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Osoby te obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania środków ochronnych : osłona ust i nosa, jednorazowe rękawiczki lub dezynfekcja rąk. Wstęp mają tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. Osoby te mogą przebywać tylko w określonych obszarach w celu załatwienia niezbędnych czynności służbowych (np. dostawcy, kurierzy, listonosze).

Osoby, które nie będą stosowały w/w zasad nie zostaną wpuszczone na teren szkoły lub z niej wyproszone. Bieżący nadzór nad wypełnianiem w/w zasad pełnią pracownicy szkoły.

 1. Rodzice wszystkich uczniów przekazują wychowawcy klasy swoje aktualne numery telefonów do szybkiej i skutecznej komunikacji. Wskazane jest również, aby uczeń posiadał przy sobie w/w numery. Rodzice zobowiązani są do odbierania telefonów ze szkoły (telefon taki może zostać wykonany przez wszystkie osoby zatrudnione w szkole) szczególnie w sytuacjach związanych z sytuacją zdrowotną ich dziecka. W przypadku, gdy rodzic nie może odbierać telefonu z uwagi na wykonywaną pracę, zobowiązany jest do udostępnienia numeru alternatywnego, umożliwiającego kontakt z upoważnionym przez rodzica np. innym członkiem rodziny. Osoba taka powinna posiadać pisemne upoważnienie od rodzica na wypadek konieczności niezwłocznego odebrania dziecka wykazującego objawy chorobowe ze szkoły. O sytuacji, gdy wykonywana przez rodzica praca uniemożliwia rodzicowi odbieranie telefonów w godzinach, gdy dziecko przebywa w szkole, rodzic zobowiązany jest do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy, do której uczęszcza uczeń wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz numeru telefonu osoby przez siebie upoważnionej do działań w zastępstwie rodzica. Brak kontaktu z rodzicem w takiej sytuacji skutkować będzie koniecznością kontaktu szkoły ze służbami sanitarnymi i działaniami wskazanymi przez te służby.
 2. Przy wejściu do szkoły dokonywany będzie pomiar temperatury przez pracownika szkoły przy użyciu termometru bezdotykowego – dotyczy to wszystkich osób wchodzących do szkoły. W przypadku stwierdzenia, że uczeń wykazuje podwyższoną temperaturę (37,2oC lub więcej) pracownik wstrzymuje wejście do szkoły i powiadamia niezwłocznie wychowawcę świetlicy (o ile stwierdzenie nastąpiło w godzinach 7.20 – 8.10) lub nauczyciela pełniącego dyżur przy wejściu do szkoły albo dyrekcję szkoły (o ile stwierdzenie nastąpiło po godzinie 8.10). Możliwe jest odczekanie 10 minut i dokonanie kolejnego pomiaru. O ile ponowny pomiar wykaże tę samą lub wyższą wartość, wychowawca świetlicy, nauczyciel lub dyrekcja szkoły kontaktuje się z rodzicem ucznia (na wskazany przez niego numer telefonu) i ustala dalsze zasady postępowania, w tym odebranie dziecka ze szkoły. Na czas oczekiwania na rodzica, uczeń zostaje odizolowany od innych osób znajdujących się w szkole we wskazanym do tego celu miejscu – z zachowaniem zasad izolacji, w tym przynajmniej 2 metrowego odstępu od innych osób. Rodzic nie może odmówić odebrania dziecka ze szkoły w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury i podejrzenia infekcji.                

W przypadku, gdy stwierdzenie podwyższonej temperatury (37,2oC lub więcej) następuje   u nauczyciela bądź pracownika szkoły – następuje konsultacja telefoniczna z dyrekcją szkoły i ustalenie dalszego sposobu postępowania. Możliwe jest odczekanie 10 minut i dokonanie kolejnego pomiaru. O ile wartość jest taka sama lub wyższa podejmuje się decyzję o nieprzystąpieniu pracownika do pracy i udaniu się przez niego do lekarza bądź kontaktu telefonicznego z lekarzem w celu uzyskania teleporady. Osoba wykazująca objawy chorobowe w żadnym wypadku nie może podjąć pracy.

 1. W przypadku, gdy nauczyciel lub pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności: złe samopoczucie, gorączkę, kaszel, zobowiązany jest powiadomić telefonicznie wyznaczonego pracownika lub pracownika sekretariatu, który wyśle po ucznia wskazanego pracownika – uczeń zostanie odizolowany w osobnym, wskazanym do tego celu pomieszczeniu, zapewniając minimum 2 metry odległości od innych osób. Nauczyciel bądź pracownik, który zaobserwował u ucznia w/w objawy niezwłocznie powiadamia telefonicznie  rodziców/opiekunów ucznia o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (korzystając z udostępnionego szkole numeru telefonu znajdującego się w dzienniku lekcyjnym bądź posiadanego bezpośrednio przez ucznia). Rodzic zapewnia w takiej sytuacji własny środek transportu. Rodzic nie może odmówić w takiej sytuacji odebrania ucznia ze szkoły.
 2. Wprowadzona zostaje organizacja pracy i jej koordynacja, która utrudni stykanie się ze sobą poszczególnych grup uczniów, tj.:

uczniowie dowożeni do szkoły autobusem szkolnym muszą podczas przebywania  w autobusie zasłaniać usta i nos, korzystając z maseczki, przyłbicy bądź innego, skutecznego sposobu zakrycia ust i nosa – uczniowie korzystają wyłącznie ze wskazanych im godzin kursów i autobusów,

uczniowie przyjeżdżający do szkoły lub przychodzący do szkoły pieszo, korzystający z przestrzeni wspólnych szkoły, do momentu wejścia do sali lekcyjnej mają zasłonięte usta i nos,

– przy wejściu do szkoły uczniowie nie gromadzą się, zachowują odstępy, wchodzą do szkoły kolejno, mają zmierzoną temperaturę przy użyciu termometru bezdotykowego, dezynfekują ręce i udają się do szatni lub bezpośrednio do klasy – wszyscy uczniowie w tym czasie mają zakryte usta i nos,

w przypadku, gdy uczeń udał się najpierw do szatni, przed wejściem do sali lekcyjnej musi umyć ręce mydłem lub zdezynfekować ręce w miejscu do tego wyznaczonym,

– do toalety uczniowie nie wchodzą w większych grupach – jednorazowo w toalecie może przebywać tylko tylu uczniów, ile kabin znajduje się w danym pomieszczeniu,

– wszystkich przebywających w szkole obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu/przyjechaniu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza, przerwie czy skorzystaniu z toalety – w miejscach mycia rąk i dezynfekcji rąk umieszczono odnośne instrukcje,

uczniowie ze Starej Sobótki przychodzą do szkoły nie wcześniej niż o godzinie 8.10, chyba że są zapisani do świetlicy lub zajęcia dodatkowe i korzystają z opieki np. z uwagi na wcześniejszą godzinę rozpoczynania pracy przez rodziców,

uczniowie, nauczyciele i pracownicy przed rozpoczęciem zajęć oraz w czasie przerw, gdy po korytarzu przemieszcza się większa ilość osób, obowiązkowo zakrywają usta i nos,

– możliwe jest pozostawanie uczniów z klas I – III w salach lekcyjnych podczas przerw o ile: w klasie znajduje się nauczyciel oraz otwarte są wszystkie okna i drzwi,

uczniowie korzystający z opieki świetlicowej (uczniowie dowożeni oraz uczniowie zapisani do świetlicy przez rodziców) m.in. z uwagi na fakt, że w świetlicy znajdują się uczniowie z różnych klas, podczas pobytu w świetlicy większej grupy uczniów (co najmniej 15) zakrywają usta i nos – w przypadku mniejszej grupy uczniowie zachowują dystans minimum 1,5 metra,

– w przypadku kumulacji większej grupy uczniów w świetlicy szkolnej możliwy jest podział uczniów na mniejsze grupy i wprowadzenie dodatkowych dyżurów,

– w świetlicy szkolnej oraz bibliotece umieszczony zostaje środek do dezynfekcji rąk, z którego mają obowiązek skorzystać uczniowie wchodząc do pomieszczenia,

uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej w żadnym wypadku nie mogą korzystać ze sprzętów (gier, itp.), o ile zgody na to nie wyrazi wychowawca świetlicy, który odpowiada również za dezynfekcję w/w przedmiotów,

wskazane jest, aby ograniczyć do niezbędnego minimum czas przebywania uczniów  w świetlicy szkolnej m.in. z uwagi na przebywanie w niej uczniów z różnych klas oraz kumulację w jednym pomieszczeniu większej ilości osób,

– w przypadku korzystania z biblioteki szkolnej obowiązują zasady wynikające z regulaminu korzystania z biblioteki szkolnej, w tym procedury związane z zakrywaniem ust i nosa, kwarantanny dla oddawanych/wypożyczanych książek i innych zasad szczegółowych,

– ograniczony zostaje do niezbędnego minimum kontakt nauczycieli i uczniów z personelem kuchennym, pracownikami obsługi oraz personelem sprzątającym – w miarę potrzeb między w/w pracownikami preferowany jest kontakt telefoniczny,

ograniczone zostają do niezbędnego minimum osobiste kontakty nauczycieli z rodzicami uczniów – preferowane są kontakty telefoniczne i drogą elektroniczną,

– na potrzeby uczniów, nauczycieli oraz rodziców pozostają do wykorzystania formy kontaktu opracowane w trakcie zdalnego nauczania.

 1. Nie będą organizowane wyjścia poza teren szkoły, poza zajęciami wychowania fizycznego prowadzonymi na boisku szkolnym.
 2. Uczeń nie może zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, korzysta wyłącznie z własnych, przyniesionych przez siebie przyborów szkolnych i podręczników. Uczniowie nie wymieniają się między sobą żadnymi przyborami i książkami. Nie pożyczają od siebie żadnych przyborów.

Obowiązuje bezwzględny zakaz wymieniania się kanapkami czy napojami – w żadnym wypadku uczniowie nie mogą jeść tej samej kanapki czy pić z tej samej butelki bądź kubka.

 1. W salach lekcyjnych, a także w miarę możliwości w świetlicy szkolnej, stoliki i krzesła ustawione są w odległościach, tak aby zachować dystans między poszczególnymi uczniami. W sali lekcyjnej każdy uczeń siedzi indywidualnie, pojedynczo – nie należy łączyć ze sobą stolików. Uczniowie nie podchodzą do siebie, nie podchodzą również do nauczyciela. W razie potrzeby zwrócenia uwagi na siebie przez nauczyciela sygnalizują to przez podniesienie ręki bądź uwagę słowną. Zabronione jest przytulanie się do siebie i dotykanie, w tym podawanie ręki na powitanie czy pożegnanie. W szkole, we wszystkich obszarach, obowiązują ogólne zasady higieny : częste mycie rąk mydłem, dezynfekcja rąk w wyznaczonych miejscach, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, ust i nosa, a także zasłanianie ust i nosa w różnych sytuacjach. Szkoła zapewnia środki do mycia i dezynfekcji rąk.

Podczas korzystania z przestrzeni wspólnych szkoły (korytarze, szatnia, toalety) należy zakrywać usta i nos.

Podczas zajęć lekcyjnych nie jest obowiązkowe zakrywanie ust i nosa, jednak z uwagi na komfort psychiczny i bezpieczeństwo własne oraz innych, wszystkie osoby biorące udział w zajęciach (zarówno uczniowie, jak i nauczyciele) mogą zakrywać usta i nos dostępnymi i preferowanymi przez siebie środkami ochrony.

 1. Okrycia wierzchnie uczniowie pozostawiają w szatni – na oddalonych od siebie wieszakach. Wchodząc do szatni uczniowie mają zakryte usta i nos.

Do szatni wchodzi jednorazowo nie więcej niż 2 uczniów, którzy muszą zachować bezpieczną odległość od siebie. Przy szatni umieszczony zostaje środek do dezynfekcji rąk,                  z którego uczniowie mają obowiązek skorzystać udając się na zajęcia do sali lekcyjnej.

 1. Używany w szkole sprzęt sportowy jest dezynfekowany po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach – zgodnie z obowiązującymi zasadami w tym zakresie. Podczas zajęć wychowania fizycznego ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe.
 2. W szkole mogą odbywać się zajęcia pozalekcyjne – z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w przypadku zajęć obowiązkowych. Chęć organizacji zajęć pozalekcyjnych, które nie zostały ujęte w arkuszu organizacji szkoły, musi zostać zgłoszona przez organizującego nauczyciela do dyrektora szkoły. Zajęcia mogą być zorganizowane wyłącznie po otrzymaniu akceptacji dyrektora szkoły.
 3. Uczniowie przynoszą do szkoły wyłącznie własne jedzenie i picie. Z uwagi na bezpieczeństwo uczniów w szkole nie będzie możliwe przygotowanie napoju (herbaty, przegotowanej wody) i wystawienie go w miejscu dostępnym dla wszystkich uczniów. Możliwy będzie zakup napoju w automacie zainstalowanym w szkole przez firmę zewnętrzną – po podpisaniu umowy.
 4. W szkole zorganizowane zostaje dożywianie dla chętnych uczniów – z zachowaniem zasad i przepisów bezpieczeństwa w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem zasad dotyczących mycia i dezynfekcji.

Podczas spożywania posiłków uczniowie zachowują odpowiedni dystans  – miejsca do spożywania posiłków wyznaczone zostają w sposób gwarantujący jego zachowanie. W zależności od ilości uczniów korzystających z dożywiania możliwe jest wyznaczenie różnych godzin spożywania posiłków dla poszczególnych klas.

 1. W szkole wskazane zostaje miejsce do izolacji w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia bądź pracownika szkoły. Wyznaczony zostaje również pracownik do opieki nad uczniem – do czasu odebrania go ze szkoły przez rodziców/opiekunów.
 2. W szkole umieszczone zostają oznakowane pojemniki (kosze) na zużyte maseczki i rękawiczki.
 3. Wszystkie pomieszczenia szkolne wietrzone są przynajmniej raz na godzinę lub częściej – w miarę potrzeb. Mycie i dezynfekcja wszystkich pomieszczeń odbywać będzie się codziennie, natomiast sanitariatów – kilka razy dziennie lub w miarę potrzeb. Działania w zakresie mycia i dezynfekcji prowadzone są zgodnie z obowiązującymi wskazaniami służb sanitarnych przez zatrudniony w szkole personel.