Regulamin niemasowej imprezy- uroczystości nadania
sztandaru szkole oraz jubileusz stulecia szkoły w dniu 5 października 2019 roku
w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Starej Sobótce Stara Sobótka 31, 99 - 150 Grabów

Zobowiązania

  1. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie jubileusz szkoły w dniu 5 października w Szkole Podstawowej, im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce

Stara Sobótka 31, 99 – 150 Grabów zwanej dalej „imprezą- uroczystością ”, której organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce .

Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego
i przepisom niniejszego Regulaminu.

Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Regulamin imprezy-uroczystości udostępniony jest dla uczestników imprezy przed wejściem na teren imprezy oraz na stronie internetowej organizatora pod adresem internetowym Szkoły Podstawowej w Starej Sobótce

  1. Przeznaczenie terenu

Na terenie szkoły, podczas imprezy widzowie mogą oglądać występy artystyczne uczniów Szkoły Podstawowej w Starej Sobótce.

Zasady szczegółowe

Przebywać w miejscu imprezy oraz w niej uczestniczyć mogą dowolne osoby. Impreza jest otwarta dla wszystkich, niebiletowana i bezpłatna.

Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w Imprezie pod opieką swojego rodzica lub opiekuna prawnego. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

Uczestnicy imprezy są zobowiązani do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia stanowiącego własność organizatora, jak i do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.

Uczestnicy imprezy/uroczystości są zobowiązani do postanowień Regulaminu,
a w szczególności do zakazu sprzedaży napojów alkoholowych.

Zachowanie na imprezie

  1. Każdy kto przebywa na imprezie-uroczystości powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom.

  1. Każdy przebywający na imprezie- uroczystości jest zobowiązany stosować się do poleceń osób z grona pedagogicznego oraz dyrektora i pozostałych pracowników szkoły.

  2. Organizator- Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy

Zakazy

  1. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy:

– napojów alkoholowych,

-pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących, broni w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, a także innych niebezpiecznych przedmiotów lub materiałów wybuchowych,

– środków odurzających oraz substancji psychotropowych,

– urządzeń do wytwarzania hałasu (fali dźwiękowej) o natężeniu powyżej 70dB,

– rzucania jakichkolwiek przedmiotów na terenie imprezy,

– rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, itp.

– naruszenia nietykalności cielesnej służby porządkowej lub informacyjnej,

– używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy, celem uniemożliwienia lub utrudnienia rozpoznania jego osoby w czasie popełnienia czynu zabronionego,

– używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,

– wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów, np. strefę buforową.

Przedmioty niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki pirotechniczne, środki odurzające, które zostały znalezione przy osobie, zostają zabezpieczone przez organizatora i przekazane organom ścigania na ich żądanie.

Odpowiedzialność:

  1. Osoby naruszające zasady bezpieczeństwa i porządku na imprezie-uroczystości ponoszą odpowiedzialność karną, odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa administracyjnego i cywilnego.

Osoby wyrządzające szkody w mieniu są zobowiązane do ich naprawienia.

Organizator ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy każdą osobę nie stosującą się do powyższego Regulaminu, zwłaszcza dot. zasad i przepisów bezpieczeństwa, albo której obecność na terenie imprezy mogłaby być interpretowana jako źródło zagrożenia dla innych osób.

Utrwalenie przebiegu imprezy –uroczystości organizator utrwala przebieg imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy imprezy. Wizerunek osób przebywających na terenie imprezy może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych na stronie szkoły , w prasie lokalnej oraz w mediach społecznościach.