WAŻNY KOMUNIKAT!

Szkoły zamknięte będą do 24.05.2020 r.

Egzamin ósmoklasistów odbędzie
się w terminie 16-18 czerwca 2020 r.

Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają
do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-egzaminow-2020

 

Ósmoklasiści i Rodzice ósmoklasistów!

Bardzo proszę o zapoznanie się z poniższą informacją.

Drodzy uczniowie,

w najbliższym czasie będziecie dokonywać jednego z ważniejszych wyborów w Waszym życiu – wyboru szkoły ponadpodstawowej. Jest to decyzja, która może znacząco wpłynąć na  Waszą przyszłość edukacyjno-zawodową.

Ufam, że przemyślany, choć trudny wybór dalszej ścieżki kształcenia w przyszłości umożliwi Wam realizację życiowych planów.

Drodzy Rodzice,

serdecznie zachęcam Państwa i Państwa dzieci, do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych w regionie łódzkim.

Informator zawiera ofertę szkół ogólnokształcących, techników, szkół branżowych oraz szkół policealnych przygotowujących do konkretnego zawodu.

 Proponuje również zajrzeć w poniższe linki, w których znajdziecie Państwo ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych w Łęczycy.

I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy

http://www.1loleczyca.edu.pl/1loleczyca/index.php

Zespół Szkół  im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

http://www.zsimjg.org.pl/rekrutacja/

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łęczycy

http://www.zsp1.oswiata.org.pl/ 

Doradca zawodowy

Katarzyna Strzelecka

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

pobierz

Zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce do udziału w konkursie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

            „ONI NAM POMAGAJĄ

Organizator

Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce.

Czas trwania konkursu

Termin nadsyłania prac – od 3 kwietnia 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku.

Zakończenie konkursu i wyłonienie zwycięzców odbędzie się 17 kwietnia 2020 roku.

Cel konkursu

 1. Okazanie wsparcia i szacunku dla służb i instytucji podejmujących działania na rzecz walki z pandemią.
 2. Wspieranie pozytywnego wizerunku służb m.in. służby lekarskiej, straży pożarnej, policji, straży miejskiej, wojska oraz innych instytucji przyczyniających się do walki z pandemią.
 3. Promowanie higienicznego stylu życia.

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce.
 2. Uczestnicy przygotowują prace przy wykorzystaniu dowolnych technik na kartce formatu A4 lub A3 obrazujące służby w walce z pandemią bądź promujące higieniczny styl życia.
 3. Każdy uczestnik może wykonać tylko jedną pracę.
 4. Do konkursu nie będą dopuszczone prace posiadające znamiona plagiatu.
 5. Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.

Termin i warunki dostarczenia prac

 1. Prace należy przesyłać w formie dokumentacji zdjęciowej jedynie drogą e-mailową na adres oninampomagajaanan@o2.pl w terminie do 10 kwietnia 2020 roku.
 2. W tytule wiadomości należy wpisać imię, nazwisko i klasę ucznia. W wiadomości umieścić zdjęcie wykonanej pracy plastycznej.
 3. Prace konkursowe powinny być oryginalne, nie kopiowane z innych źródeł.

 Zasady przyznawania nagród

 1. Komisja zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej pracy.
 2. Komisja może zmienić terminy organizowanego konkursu.
 3. Prace niespełniające warunków regulaminowych nie będą klasyfikowane przez komisję.
 4. Decyzja komisji jest ostateczna i nieodwołalna. Wszelkie sprawy nieuregulowane regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Starej Sobótce.

Szanowni Państwo,

Centralna Komisja Egzaminacyjna oraz okręgowe komisje egzaminacyjne przygotowują materiały do przeprowadzenia próbnego egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych nowożytnych. Zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić taką próbę od 30 marca do 1 kwietnia br.

Wszystkie niezbędne materiały do przeprowadzenia egzaminów zostaną zamieszczone na stronie internetowej CKE oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych w następujących terminach:

 • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
 • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
 • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – języki obce nowożytne.

Proszę Państwa o zapoznanie się z komunikatem MEN i CKE, który przekazujemy w załączeniu.

Mam nadzieję, że w próbnym egzaminie ósmoklasisty weźmie udział jak najwięcej uczniów.

Załącznik: 

Próbny egzamin ósmoklasisty – informacja MEN i CKE – pobierz

Zasady zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starej Sobótce

 Obowiązują od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.

 1. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem:
 • materiałów edukacyjnych na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych rekomendowanych przez MEN;
 • platformy edukacyjnej https://epodreczniki.pl/;
 • poczty elektronicznej;
 • programów telewizyjnych i radiowych wskazanych przez nauczyciela;
 • podręczników, ćwiczeń, kart pracy, zeszytów przedmiotowych;
 • materiałów udostępnionych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną (szczególnie klasa VIII);
 • lekcji online;
 • kontakt telefoniczny z nauczycielem.

Koordynatorami nauczania zdalnego w każdej klasie będą wychowawcy klas. Do nich i ewentualnie do nauczycieli uczących w danej klasie, prosimy kierować uwagi i zapytania.

Nauczyciele

 • Organizują pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
 • Zakres przekazywanych treści i zadań zadawanych do wykonania nie powinien być zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów, co zniechęci ich do pracy i przyniesie skutki odwrotne do zamierzonych.
 • Nie wszyscy uczniowie mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. Niektórzy muszą się dzielić komputerem, czy telefonem z rodzeństwem (zwłaszcza młodszym).

W ocenianiu postępów ucznia nauczyciele szczególnie będą brać pod uwagę:

 1. aktywność uczniów w zdalnych formach nauczania,
 2. systematyczność wykonywania zadanych prac,
 3. przesyłanie odrobionych prac domowych,
 4. aktywność w rozwiązywaniu testów online.

O ocenach i zaangażowaniu dziecka rodzice będą informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Formy nauczania zdalnego nauczyciele będą ustalać z uczniami (w porozumieniu z rodzicami w klasach młodszych).

W przypadku trudności z dostępem do Internetu lub utrudnionych możliwości korzystania z komputerów w domu z powodu indywidualnej sytuacji rodzinnej proszę przekazywać takie informacje wychowawcy klasy.

Proponowane formy i terminy konsultacji z uczniami i rodzicami: (konsultacja telefoniczna, e-mailowa, w godz. pracy nauczyciela; w uzasadnionych przypadkach związanych z godzinami pracy rodziców konsultacje mogą odbywać się poza wskazanym czasem).

Dołożymy wszelkich starań by uczniowie byli równomierne obciążeni w poszczególnych dniach tygodnia i nie byli nadmiernie przeciążeni zadaniami.