noflash

Moje Przedszkole

2010.03.04


czwartek 12:31    

W listopadzie 2008 roku w Starej Sobótce rozpoczął swą działalność Alternatywny Ośrodek Przedszkolny prowadzony prze Fundację Familijny Poznań. Projekt „Moje Przedszkole” został współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Przedszkole w Starej Sobótce pełni rolę nie tylko instytucji opiekuńczo– wychowawczej zaspakajającej szereg istotnych potrzeb dziecka, ale stanowi też ośrodek edukacyjny integrujący społeczność lokalną i wspomagający rodziny w realizacji jej różnych funkcji.
Nawiązuje do znanej w pedagogice idei szkoły środowiskowej i charakteryzuje się następującymi właściwościami:

program dydaktyczno– wychowawczy placówki związany jest z życiem społeczności lokalnej i wykorzystuje zasoby tej społeczności;

umożliwia społeczności lokalnej włączenie się we współtworzenie placówki;

jest organizatorem i animatorem czasu wolnego dzieci i dorosłych, stanowi centrum życia sąsiedzkiego i społecznego;

jest miejscem szeroko zakrojonych działań profilaktycznych i wspomagających rozwój dziecka a także pierwszych działań interwencyjnych;

inspiruje i inicjuje zachodzenie zmian w dziecku, jego rodzinie i środowisku.
Placówka w realizacji swych zadań funkcjonuje w ścisłej współpracy ze środowiskiem, jest otwarta na dokonujące się przemiany i treści życia środowiska oraz całościowo uwzględnia je w swej działalności.
Z chwilą rozpoczęcia projektu edukację podjęło 16 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, w tym roku uczęszcza 11 dzieci w wieku od 2 do 5 lat. Różnica wieku sprzyja gromadzeniu zróżnicowanych doświadczeń tak indywidualnych, jak i społecznych. Nauczyciel w ten sposób może lepiej wspomagać indywidualny rozwój każdego z podopiecznych, łatwiej nawiązuje współpracę z jego rodzicami, szybciej dostrzega trudności, których doświadcza dziecko i może im skutecznie przeciwdziałać. Dzieci wychowują się w warunkach zbliżonych do domowych. Starsze uczą się opiekować młodszymi, młodsze naśladują swoich starszych kolegów, zdobywają nowe, ważne doświadczenia.
Przedszkole założone przez Fundację Familijny Poznań jest także ośrodkiem szerzenia wiedzy pedagogicznej wśród rodziców dzieci. Zatrudnienie psychologa i logopedy wpłynęło na zwiększenie aktywności rodziców w kierunku niwelowania trudności dzieci i przeciwdziałania potencjalnym zaburzeniom. Opieka psychologiczna podjęła starania w kierunku „przełamania stereotypu psychologa” w środowisku wiejskim. Do zadań psychologa należało diagnozowanie poziomu umiejętności dzieci z zakresu m. in. samoobsługi, rozwoju społecznego, emocjonalnego, poznawczego, itp. oraz monitorowanie zachodzących zmian i podjęcie współpracy z nauczycielem w celu właściwego wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka.
Psycholog i logopeda przeprowadzili kilka spotkań warsztatowych z rodzicami przybliżając im podstawowe wiadomości o rozwoju dzieci w wieku 3-5 lat, stosowaniu kar i nagród, itp.
Na podstawie wyników ankiet przeprowadzonych wśród rodziców dzieci objętych edukacją w naszej placówce, powstanie przedszkola spotkało się z pozytywnym przyjęciem, rodzice dostrzegają wzrost samodzielności swoich dzieci nie tylko w zakresie samoobsługi, ale także podczas organizacji zabaw oraz udziału w działaniach na rzecz rodziny.
Projekt „Moje przedszkole” zakończył się 31 października 2009 roku. Jednak dzięki Władzom Gminy Grabów, które zgodziły się przez kilka miesięcy zostać organem prowadzącym naszego przedszkola udało się przetrwać do momentu rozpoczęcia nowego projektu.
Projekt „Moje Przedszkole II” rozpoczął się 1 marca 2010 roku i będzie trwał przez najbliższe 1,5 roku.
Pracownicy „Mojego Przedszkola” w Starej Sobótce
Nauczyciel – mgr Małgorzata Brzostowicz
Pomoc nauczyciela – Małgorzata Łazińska